Pradžia / Naujienos / APIE DIRBTINIUS VANDENS TEKINIUS

APIE DIRBTINIUS VANDENS TEKINIUS

2013-10-24

 

Atliekant Biržų regioninio parko teritorijos patikrinimus pastebime, kad gyventojai, gražindami sodybas, vis dažniau nori įsirengti dirbtinius vandens telkinius. Dažnas kreipiasi į regioninio parko direkciją. Tačiau yra tokių, kurie žemės kasimo darbus atlieka nesuderinę su parko direkcija, neparuošę vandens telkinio brėžinio. Toks pažeidimas užtraukia administracinę atsakomybę – baudą nuo 300 iki 500 Lt.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 patvirtintų „Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 136.7 punktas regioninių parkų teritorijose draudžia vykdyti bet kokis statybos, žemės kasybos darbus be nustatytąja tvarka parengto projekto, kuris turi būti suderintas su parko direkcija. 2013-07-12 aplinkos ministras ir žemės ūkio ministras bendru įsakymu Nr.D1-590/3D-583 patvirtino „Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašą“. Jame nustatyti reikalavimai, kaip ir kur galima įrengti dirbtinį vandens telkinį.

   Planuojant įrengti dirbtinį vandens telkinį regioniniame parke, įskaitant jame esančias „Natura 2000“ teritorijas, dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta turi būti suderinta su Biržų regioninio parko direkcija. Kai dirbtinį vandens telkinį planuojama įrengti valstybiniame draustinyje, biosferos poligone ir „Natura 2000“ teritorijoje, kurioje nėra saugomos teritorijos direkcijos, dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta derinama su Aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentu. Planuojant įrengti dirbtinį vandens telkinį melioruotoje žemėje, jo įrengimo vieta turi būti suderinta su savivaldybe, kuri patikėjimo teise valdo ir naudoja valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius.

    Asmuo, norintis suderinti dirbtinio vandens telkinio įrengimo vietą, regioninio parko direkcijai raštu pateikia laisvos formos prašymą. Su prašymu teikiama ši informacija: 

 1. Dirbtinio vandens telkinio brėžinys, kuriame nurodomas planuojamas dirbtinio vandens telkinio gylis, plotas ir profilis;
 2. Žemės sklypo planas su pažymėta dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta ir koordinatėmis;
 3. Kita su dirbtinio vandens telkinio įrengimu susijusi informacija, kuri teikiančiam prašymą asmeniui atrodo svarbi.   
    Asmuo, norintis suderinti dirbtinio vandens telkinio įrengimo vietą su savivaldybe, pateikia laisvos formos prašymą. Su prašymu teikiama aukščiau  nurodyta informacija ir melioracijos statinių planas masteliu 1:2000 su pažymėta dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta ir koordinatėmis. 

   Dirbtinį vandens telkinį įrengti draudžiama:

 1. Pelkių ir šaltinynų teritorijoje, kurios plotas didesnis kaip 0,5 ha, o durpių sluoksnio storis didesnis kaip 1 metras;
 2. Nenaudojamuose naudingųjų iškasenų telkiniuose;
 3. Paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje ir (arba) potvynio metu užliejamoje teritorijoje;
 4. Natūraliose pievose ir akmenynuose;
 5. Miško žemėje, išskyrus atvejus, kai įrengiamas iki 0,1 ha ploto dirbtinis vandens telkinys, kurio įrengimas numatytas miškotvarkos projekte.

   Gamtiniame ir kompleksiniame draustinyje draudžiama įrengti naujus, su draustinio paskirtimi nesusijusius, didesnius kaip 0,1 ha vandens telkinius.

   Įrengiant dirbtinį vandens telkinį, privaloma užtikrinti, kad nebus:

 1. Iškirsti saugotini medžiai, išskyrus atvejus, kai teisės aktų nustatyta tvarka gautas leidimas juos kirsti;
 2. Sunaikintos ar keičiamos saugomos reljefo formos, sunaikintos ar paveiktos saugomų augalų, gyvūnų ar grybų radavietės ar augavietės;
 3. Pažeistos valstybei priklausančios ar turinčios įtakos trečiųjų asmenų žemių sausinimui melioracijos sistemos ir statiniai. 


   Įrengiant dirbtinį vandens telkinį, turi būti išsaugomas derlingasis dirvožemio sluoksnis ir panaudojamas pažeistoms teritorijoms rekultivuoti. Dirbtinio vandens telkinio įrengimo metu iškastas gruntas ir derlingasis dirvožemio sluoksnis negali būti parduodamas arba kitaip perleidžiamas kitiems asmenims. Toks gruntas ir derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti panaudojami reljefui formuoti ir pažeistoms teritorijoms rekultivuoti žemės sklype, kuriame įrengiamas dirbtinis vandens telkinys. Jei nėra galimybės to padaryti, dirbtinio vandens telkinio savininkas gali panaudoti šį gruntą ir derlingąjį dirvožemio sluoksnį kitame jam nuosavybės teise priklausančiame sklype.

   Iškastas gruntas ir derlingasis dirvožemio sluoksnis negali būti sandėliuojamas ir paskleidžiamas pelkių ir šaltinynų teritorijose, kurių plotas didesnis kaip 0,5 ha, o durpių sluoksnio storis didesnis kaip 1 metras, akmenynuose, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose, natūraliose pievose,  potvynių užliejamose teritorijose.

 

Parengė Biržų regioninio parko vyr.specialistas  Benjaminas Dagys