Projekti

 „Ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseina apsaimniekošanā” („Water quality improvement measures within cross-border Lielupe river basin management“). Līguma numurs: 8-29/LV0017/07

„Pasākumi Lielupes upju baseina ūdens stāvokļa uzlabošanai” Nr. LLIII-157 (angļ. „Joint management measures for waters in the Lielupe river basin border region“, project index LLIII-157)

„Apsaimniekošanas rīku izstrāde cilvēka ietekmes uz aizsargājamajām teritorijām samazināšanai”, akronīms – „Aizsargājamās teritorijas”, Nr. LLIV-316 (angļ. „Development of management tools for reduction of human impact in specially protected nature areas“, acronym – „Protected areas“, Project index LLIV-316)

„Starptautiskā pārrobežu sadarbība Lietuvas un Kurzemes ezeru zonu ilgtspējīgas apsaimniekošanas jomā”, akronīms – „Ezeri nākotnei”, Nr. LLIV-326 (angļ. „Cross Border Cooperation for Sustainable Management of Lake Areas in Kurzeme and Lithuania“, acronym – „Lakes for Future“, Project index LLIV-326)

   * Brīvprātīga ezeru monitoringa programma (LLIV-326)

„Informācijas tehnoloģijas labākai pierobežas reģionu pieejamībai”, akronīms – „E-pieejamība“, Nr. LLV-389 (angļ. „ICT for better accessibility in sustainable border regions“, acronym – „E-Accessibility“, Project index LLV-389)


UniGreen LLI-010


Travel Smart LLI-199