Puslapio struktūra Puslapio struktūra
Biržų regioninio parko logotipas

Ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseina apsaimniekošanā


Projektu atbalsta Norvēģijas finanšu instruments. Līguma numurs: 8-29/LV0017/07

Galvenais projekta mērķis: ilgtspējīga dabas resursu izmantošana Lielupes baseinā.

Projekta mērķi:

Lielupes baseina virszemes ūdens kvalitātes uzlabošana, samazinot piesārņojuma avotus;

Informācijas par Lielupes baseina ūdens kvalitāti, piesārņojumu un tā avotiem Latvijas un Lietuvas iedzīvotājiem izplatīšana;

Pārrobežu (Latvija - Lietuva) sadarbības veicināšana, dalīšanās pieredzē un risinājumu meklēšana kopīgām problēmām saistībā ar Lielupes baseina ūdens kvalitāti.

Galvenais projekta partneris: Zemgales plānošanas reģions (LV)

Partneri: Bauskas pilsētas dome (LV);

Gailīšu pagasta padome (LV);

Jelgavas novada dome (LV)

Baltijas vides forums (LV)

Pakrojas rajona pašvaldība (LT)

Biržu reģionālā parka direkcija (LT).

Projekta darbības grupas:

Projekta vadība;

Piesārņojuma avotu samazināšanas pasākumi;

Upes hidroloģiskās situācijas izpēte un praktiskie pasākumi upes gultnes saglabāšanai;

Informācija un publicitāte.

Projekta darbības tiešie objekti: Lielupes baseina iedzīvotāji (informatīvie materiāli par virszemes ūdens kvalitāti un piesārņojumu, piesārņojuma avotu likvidēšana, upes gultnes tīrīšana, upes krastu infrastruktūras izveide), vides eksperti, pašvaldību darbinieki (semināri par ūdens kvalitāti, projektu rezultāti, upes tīrīšanas metodes) un jaunieši (vides izglītības vasaras nometne).

Projekta rezultāti:

Īstenotais projekts un tā pasākumi:

Lietusūdens kanalizācijas uzstādīšana Bauskas pilsētā (ietek Mēmeles upē) un lietusūdens savākšanas sistēmas uzstādīšanas tehniskā projekta attīstība Bauskā 59 ha platībā (ietek Mūsas upē).

Lietusūdens kanalizācijas priekšizpētes sagatavošana Kalnciema un Elejas pagastos (Jelgavas nov. LV);

Upes hidroloģisko apstākļu Pakrojas rajonā (LT) uzlabošanas priekšizpētes un pārskata sagatavošana;

Priekšizpētes un upes piekrastes novērtēšana Svētes upes 5 km joslā (Jelgavas nov.; LV);

Piestātņu un infrastruktūras izveide Lielupes krastos Staļģenē Jelgavas novadā un Svētes upes piekrastē Līvbērzē pie Apiņu tilta (Jelgavas novads; LV).

Mūsas upes gultnes attīrīšana 3 atsevišķos gabalos, kuru kopējais garums ir 300 m (Bauskas nov. Bauskas pilsēta un Gailīšu pagastā LV).

Informatīvās brošūras par Lielupes ūdens piesārņojuma prevenciju un ūdens kvalitāti sagatavošana un izdošana latviešu un lietuviešu valodā;

5 dienu Latvijas un Lietuvas jauniešu nometnes organizēšana Biržu reģionālajā parkā (LT);

1 dienas semināra par ūdens kvalitātes problēmām Liepupes baseinā organizēšana un 1 dienas semināra par projekta rezultātiem organizēšana (Zemgales reģions, LV);

Publicitātes pasākumi.

Programmas finansējums: 233 810,62 EUR

Projekta partneru finansējums: 41 260,70 EUR

Kopējā projekta vērtība: 275 071.32 EUR