Puslapio struktūra Puslapio struktūra
Biržų regioninio parko logotipas

Paskelbtas konkursas Biržų regioninio parko direkcijos specialisto (ekologo) pareigoms eiti

Specialieji reikalavimai pretendentams:

1. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Aplinkos ministerijos bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos norminius dokumentus, Direkcijos nuostatus, Biržų regioninio parko apsaugos reglamentą, Direkcijos darbo reglamentą ir instrukcijas, taip pat kitus teisės aktus, reglamentuojančius šias darbuotojo pareigas;

2. turėti biomedicinos mokslų studijų srities arba biologijos, arba botanikos arba ekologijos ir aplinkotyros studijų krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

3. mokėti užsienio kalbą (anglų ar latvių ) savarankiško vartotojo lygmens B(1) lygiu

4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymo kūrimo programa, duomenų valdymo programa, GIS duomenų apdorojimo programa;

6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

7. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

8. būti pareigingam, darbščiam, pasižymėti analitiniu mąstymu, gebėti bendrauti ir dirbti kolektyve;

9. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę, ir gebėti ją vairuoti.

Daugiau informacijos – https://portalas.vtd.lt/lt/specialistas-ekologas-322;748740.html?fbclid=IwAR2kv9H_IDZzBF9fLAmyGL5EJJmv4yHJ5uBwo3mlmWzA_DvbF21ZOLMWJzA